Һургаалнууд — 2

 1. Хүнтэй хөөрэлдэхэдөө шагнаад, бодомжотойгоор хөөрэлдэхэ.
 2. Богоһын хоёр тээ хүлөө табяад хөөрэлдэхэгүй, үүдэ нээгээд хөөрэлдэхэдэ, ехэ нүгэл гэдэг.
 3. Хүндэ һалаабша харуулбал, һургаалгүйгөө гэршэлжэ, эхэ эсэгын буян барагдаха, үбшэ хабшанда дайрагдажа зобохо.
 4. Олоной дунда хамар амаяа ухашалхагүй, нёлбохо ниихэгүй.
 5. Голой, худагай, булагай уһанда һү хэжэ болохогүй, сиидэмнэхэгүй – Лусадые бузарлаад үбдэхэ. Зай табихада (Лусад хүндэлхэдөө), уншалгатай хадаа болохо.
 6. Хүндэ хара уһа хэжэ үгэхэдэ – нүгэл, тиимэһээ һү дуһаажа, аяга соо сиидэм болгожо үгэхэ.
 7. Хүнэй мүрэ дээгүүр юумэ абахагүй, үгэхэшьегүй – хэшэгээ зайлаха, зөөригүй болохо.
 8. Үглөө бүри хүйтэн уһаар нюдэеэ угаахада, нюдэнэй хараа хүгшэртэрөө муудахагүй.
 9. Хоёр гарай нэрэгүй хурганда бэһэлиг зүүбэл, хэшэг гарахагүй, муу юумэн орохогүй.
 10. Ном судар, журнал, газетэ болон саарһан дээгүүр гэшхэжэ ябахагүй. Ном, үзэгүүд гээшэ ухаан бодолой нангин хэрэгсэл.
 11. Һаймһаржа һархаганахагүй, ёһорхожо шэг шарайдаа гарахагүй, бардам зангаа барид гэжэ дуугарха. Хойто түрэлдөө муу юумэн боложо түрэхэ.
 12. Үүдэ руугаа хаража унтахадаа, хүн хооһорхоо зүгнэхэ.
 13. Утаһа шүдөөрөө хазажа таһалхадаа, шүдэеэ муудхааха.
 14. Хүнэй урдаһаа угаадаһа, бог шорой гаргажа, хамажа болохогүй – нүгэл бэедээ хуряаха.
 15. Хүнэй урдуур хооһон амһартатай, угаадаһатай амһартатай гаража болохогүй.

Цыремжит Жамсарановна Батоевагай суглуулбариhаа.

Масштабное мероприятие с детьми провели сотрудники Главного управления на озере Арахлей - МЧС Забайкальского края Безопасное детство — одна из приоритетных задач МЧС России. Сотрудники чрезвычайного ведомства проводят мероприятия в школах и лагерях, а также Дни безопасности, обучая детей правилам поведения в игровой форме.
МЧС Забайкальского края
Светлый человек Жизнь и поступки потомка знаменитого рода Шумовых - Город Чита Потомок знаменитого рода золотопромышленников Шумовых – полковник ФСБ Олег Шумов, успел сделать одно из самых важных дел - передать женской обители в посёлке Атамановка уникальный ковчег со святынями,
Город Чита